HOMEThai-Yoga & AyurvedaUpanaha Svedana

Upanaha Svedana

Ayurvedic back treatment.

Duration: 30 min / € 46